नेपाल सरकारका मातहत निकायका वेबसाइटहरुको दुर्दशा

नेपाल सरकारले आफ्ना काम कारवाहीहरु सम्पादन गर्दा कम कागजको प्रयोग गरेर गर्ने एउटा सुखद शुरुवात प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट गरेको छ । यसै गरी सरकारी निकायहरुले सेवाग्राहीहरुलाई आफ्नो कार्यालयको परिचय तथा कार्यालय मार्फत प्रवाह हुने सेवाहरु तथा अन्य कुराहरुको जानकारी प्रदान गर्न वेबसाइटहरु समेत सञ्चालनमा ल्याएका छन् । Continue reading “नेपाल सरकारका मातहत निकायका वेबसाइटहरुको दुर्दशा”