वेवसाइट ह्याक हुनबाट बच्ने केही उपायहरु

हालै नेपाल सरकारका केही निकायहरुको वेबसाइट ह्याक भएका खबर बाहिर आएका छन् । यस्ता साइटहरु ह्याक हुनबाट बनाउन केही उपयोगी सल्लाहहरु तल दिएका छन् ।

  • वेवसाइटमा CMS Install गर्दा त्यस्ता CMS Install गरी सके पछि Security Checklist अनुसार CMS मा परिवर्तन  गर्ने ।
  • CMS ले दिने Default Setting हरु हटाउने । जस्तै username, password हरु आदि ।
  • CMS लाई नियमित रुपमा Update गर्ने ।
  • Administration गर्ने Link लाई Password Protection गरी राख्ने ।
  • CMS उपलब्ध गराउने Provider हरुले Security सँग सम्बन्धित अन्य Component, Plugins हरु पनि उपलब्ध गराउने गर्दछन् । ती पनि सम्बन्धित CMS मा Integrate गर्ने ।
  • सकेसम्म त्यस्ता CMS को readme.txt, license.txt, जस्ता Information दिने फाइलहरु अरुले पढ्न नसक्ने बनाउने वा मेट्ने ।
  • वेवसाइटमा नचाहिने फाइलहरु Upload नगर्ने ।
  • चाहिने भन्दा बढी File Permission नदिने ।

माथि उल्लेख गरिए बमोजिम गरेमा Free CMS प्रयोग गरी बनाइएका वेवसाइटलाई केही हदसम्म ह्याक हुन बाट बचाउन सकिन्छ ।